MedezeggenschapsraadWat is een medezeggenschapsraad?
Meebeslissen en meepraten over het beleid van de school.
Ouders en personeel kunnen toetreden tot de medezeggenschapsraad (MR).
Beide hebben het wettelijke recht om mee te praten over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een MR te hebben waarin zowel ouders als personeel zitting hebben. Voor onze school doen we dit samen met drie andere scholen namelijk; obs Villa Kakelbont, obs de Goudvink en obs Apollo. Samen vormen wij cluster Centrum

Waarover praat de MR?
Veel onderwerpen worden door of met de MR besproken. Daarbij kunt u denken aan zaken als; geldbesteding, gebouwen en nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, schooltijden en verbeteringen in het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, imago, nieuwe onderwijsmethodes, veiligheid op school en de invoering van ICT.
Een MR heeft relaties met diverse organen rond de verschillende scholen. Er is veel contact met de directies van de verschillende scholen over alle relevante onderwerpen.
Op uitnodiging neemt de directie zitting in het reguliere overleg van de MR. Naast de directie is er ook een directe relatie met de GMR. In de GMR nemen ouders en leerkrachten zitting om te praten over het bovenschoolse beleid. De GMR is dan ook de gesprekspartner van Stichting Bijeen, waaronder onze scholen vallen.